Menu

Vedtægter for FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening, i daglig tale Forældreforeningen. Der har hjemsted i Lolland Kommune.


§2

Formål:

Foreningens formål er at støtte FC Nakskovs ungdomsafdeling.

 
§3

Medlemmer:

Alle, der vil støtte FC Nakskovs ungdomsafdeling, kan meldes ind i Forældre &-Støtteforening, indmeldelse kan ske via FC Nakskovs hjemmeside eller til et bestyrelsesmedlem.


§4

Udmeldelse:

Udmeldelse af FC Nakskovs- & Støtteforening, kan ske til et bestyrelsesmedlem og inden udgangen af indeværende år.


§5

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som er fastsat af bestyrelsen og findes passende til at fremme foreningens formål: Ekstraordinære bidrag eller andre særlige arrangementer gøres frivilligt for medlemmer.


§6

Medlemskab i FC Nakskovs-& støtteforening giver ikke stemmeret ved FC Nakskov årlige generalforsamling.


§7

Kontingent:

Størrelsen af kontingent til FC Nakskovs- & Støtteforening fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes i begyndelsen af februar, og efter bestyrelsens indstilling.


§8

Har et medlem ikke betalt kontingent inden 2 måneder fra forfald, anmoder bestyrelsen skriftligt vedkommende om at betale inden 14 dage fra erindringsskrivelsens dato, er kontingentet ikke betalt inden fristens udløb, kan pågældende medlem ekskluderes og kan ikke genoptages som medlem, for uden stående er indbetalt.


§9

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i februar måned og indkaldes skriftlig ved annoncering på/i de sociale medier senest 14 dage for afholdelsen.

Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtages på generalforsamlingen, skal være indsend/ afleveret, så de er formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stemmeret:

Det kan der kun udøves ved personligt fremmøde og af medlemmer af FC Nakskovs Forældre- & Støtteforeningen og betalt kontingent, kun stemme berettigede medlemmer er valgbare.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent bland de fremmødte, som derefter leder generalforsamlingen og bestemmer afstemningsmåden.

Ændring af vedtægter og evt. foreningens opløsning kræves der dog skriftlig afstemning.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. indkommende forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

§10

Ekstraordinær generalforsamling:

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling så ofte som bestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en motiveret begæring herom. Indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, sker det efter samme regler/ frist for en ordinær generalforsamling.

§11

FC Nakskovs Forældre- & Støtteforeningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, og 1-3 suppleanter, der selv fordeler arbejdet mellem sig, og fastsætter sin forretningsgang.

I ulige år vælges 2 -3 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle vælges for en periode for 2 år, dog er formand og næstformand på valg hvert sit år. Suppleanter er på valg hver år.

Foreningen konstituerer sig med: FORMAND; NÆSTFORMAND; KASSERER; SEKRETÆR/REFERENT. 


§12

Fratrædelse af et bestyrelsesmedlem:

Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode så indkaldes 1. suppleanten, derefter suppleanten osv.

Fratræder formanden indtræder næstformanden i formandskabet til førstkommende generalforsamling.

Ved øvrige fratrædelser konstituerer bestyrelsen efterfølgende på et bestyrelsesmøde.


§13

Tegningsregler:

Foreningen tegnes af FORMANDEN OG NÆSTFORMANDEN.



§14

Regnskab/Regnskabs år og økonomi:

Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol, samt kassebog, bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve alle foreningens drift forbundne indtægter og berettiget til at afholde alle forefaldne udgifter.

Det ovennævnte gør sig gældende ved bankospillet, som FC Nakskovs -& Støtteforening afholder torsdage i ulige uger(udstedelse af spillerbevis, som bankospillere køber årligt for kr.10,00, samt føre spillerprotokol.) eller ved andre sociale arrangementer.

 

Foreningens regnskabs år går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab fremlægges ved generalforsamlingen og skal indeholde balance- og en resultatopgørelse.

Revisionen består af et på generalforsamlingen valgt medlem.

Revisionen kan foretage uanmeldt revision, samt kasseeftersyn.


§15

Vedtægtsændringer:

Til ændring af vedtægterne kræves i en anledning særlig indvarslet generalforsamling, samt mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, i modsat fald er forslaget bortfaldet.