Menu

Vedtægter for FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening

 

§1

NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening, i daglig tale Forældreforeningen, og har hjemsted i Lolland Kommune

 

§2

FORMÅL:

Foreningens formål er at støtte FC Nakskovs ungdomsafdeling

 

§3

MEDLEMMER:

Alle, der vil støtte FC Nakskovcs ungdomsafdeling, kan optages i Forældreforeningen.

Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem.

 

§4

UDMELDELSE:

Udmeldelse af foreningen skal ske til et bestyrelsesmedlem inden udgangen af december måned

 

§5

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen måtte finde passende til fremme af foreningens formål. Ekstraordinære bidrag eller andre særlige arrangementer gøres frivilligt for medlemmer

 

 

§6

Medlemskab af foreningen giver ikke stemmeret i FC Nakskov

 

 

§7

KONTINGENT:

Størrelsen af kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

 

§8

Har et medlem ikke betalt kontingent inden 2 måneder fra forfald, anmoder bestyrelsen skriftligt vedkommende om at betale inden 14 dage fra erindringsskrivelsens dato. Er kontingentet ikke betalt inden denne frist, kan den pågældende ved bestyrelsens beslutning ekskluderes og kan ikke genoptages som medlem, før gælden er betalt

 

§9

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i februar måned og indkaldes skriftligt ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt vedtaget på generalforsamlingen, skal være indsendt , så de er formanden i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse. Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde, har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Kun stemmeberrettigede er valgbare.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Til ændring af vedtægter og foreningens opløsning kræves dog skriftlig afstemning. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  7. Eventuelt

 

§10

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling så ofte bestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en motiveret begæring herom. Hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, sker det efter samme regler og med samme frist som til en ordinær generalforsamling

 

§11

FORÆLDREFORENINGENS LEDELSE:

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer samt 1-3 suppleanter, der selv fordeler arbejdet mellem sig og fastsætter sin forretningsorden.

I ulige år vælges 2-3 og lige år 3-4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. Det første år bestemmes "afgangen" ved lodtrækning. Undtaget er formand og næstformand, der er på valg hvert sit år. Suppleanter er på valg hvert år.

Foreningen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§12

FRATRÆDELSE AF BESTYRELSESMEDLEM:

Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode indkaldes 1. suppleanten derefter 2. suppleanten osv

Fratræder formanden indtræder næstformanden i formandskabet til førstkommende generalforsamling. Ved øvrige fratrædelser konstituerer bestyrelsen sig af sin midte med en til opgaven egnet person

 

§13

TEGNINGSREGLER:

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem

 

§14

REGNSKAB OG ØKONOMI:

Bestyrelsen skal føre medlemsprotokol, forhandlingsprotokol samt kassebog.Den er bemyndiget til at opkræve alle med foreningens drift forbundne indtægter og berettiget til at afholde alle forfaldne udgifter

 

§15

REGNSKABSÅR:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen og indeholde driftsregnskab og statusopgørelse. Revisionen består af et på generalforsamlingen valgt medlem. Revisionen kan foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn efter ønske

 

§16

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til ændring af vedtægterne kræves en i den anledning særlig indvarslet generalforsamling samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I modsat fald er forslaget bortfaldet.