Menu

Vedtægter for FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening, (i daglig tale Forældreforeningen)

FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening har hjemsted i Lolland Kommune på adressen Bregnevej 57, 4900 Nakskov


§2

Formål:

Foreningens formål er at støtte FC Nakskovs ungdomsarbejde. Dette eksempelvis med økonomisk hjælp til sportsudstyr, stævnedeltagelse samt øvrige aktiviteter i FC Nakskovs ungdomsafdeling.

Midlerne til denne økonomiske støtte tilvejebringes primært ved løbende afholdelse af bankospil arrangeret af FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening.

 
§3

Medlemmer:

Som medlem af FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening kan optages enhver, som støtter foreningens formål.

Indmeldelse skal ske til kasserer, formand eller via FC Nakskovs hjemmeside

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer eller formand

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser. som er fastsat af bestyrelsen, og findes passende til at fremme foreningens formål.

Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, såfremt den finder det fornødent af hensyn til foreningens tarv. En sådan eksklusion kan den ekskluderede begære prøvet på en generalforsamling, hvor den på gældende har møde- og taleret.

Medlemskab i FC Nakskovs Forældre- & Støtteforening giver IKKE stemmeret ved FC Nakskovs årlige generalforsamling.


§4

Kontingent:

Kontingentets størrelse indstilles af bestyrelsen og fastsættes på den ordinære generalforsamling og  betales èn gang årligt.

Foreningen kan modtage, men ikke stille krav om økonomisk støtte, der ligger ud over den fastsatte kontingentstørrelse.
§5

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er FC Nakskovs Forældre-& Støtteforenings øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i starten af februar måned. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før ved bekendtgørelse på udvalgte sociale medier (eks. Face Book) og på FC Nakskovs hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter

  1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg 

        5.0 Formand for 2 år (lige årstal)

        5.1 Kasserer for 2 år (ulige årstal)

        5.2 Bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

        5.3 1. og 2. suppleant

        5.4 Revisor

        5.5 Eventuelt

Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, samt at beslutninger træffes i overensstemmelse med vedtægterne.

Generalforsamlingen er, med undtagelse ad de i §11 nævnte forhold, beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

Stemmeret har de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, og afgørelser træffes ved simpelt flertal. For vedtægstsændringer kræves dog mindst 75% tilslutning fra de stemmeberettigede medlemmer.

 

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Samtidig med kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er nu forpligtet til inden 30 dage efter modtagelsen af kravet at indkalde.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse på udvalgte sociale medier (eks. Face Book) og på FC Nakskovs hjemmeside.

 

 

§7

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af FC Nakskovs Forældre-& Støtteforening, der ikke er i kontingentrestance jf. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer (incl. formand og kasserer), der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, formand og kasserer for 2 år.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig såfremt mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved bestyrelsesmøder tages referat, der godkendes på det efterfølgende møde.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode indkaldes 1. suppleant, og derefter 2. suppleant. Fratræder formanden, indtræder næstformanden som formand til kommende ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§8

Tegning:

Foreningen tegnes af : Formand - Næstformand og Kasserer

 

§9

Økonomi og regneskab:

Regnskabet følger kalenderåret

kasseren fører løbende regnskab, som forelægges bestyrelsen dennes møder.

revision og kasseeftersyn kan foretages uanmeldt af revisor, formand eller næstformand.

Det årlige reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen, og skal indeholde balance og resultatopgørelse.

 

§10

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og kræver, med undtagelse af de i §11 omhandlende forhold, mindst 75% af de stemmeberrettigede medlemmers tilslutning.

 

§11

Foreningens opløsning:

Til vedtagelse af forslag om FC Nakskovs Forældre- & Støtteforenings opløsning kræves mindst 50% af foreningens stemmeberrettigede medlemmers tilstedeværelse, og 5/6 majoritet til afgørelsen.

Hvis ikke det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jfr.§6, og denne skal afholdes senest 30 dage efter. I indkaldelsen skal fremgå den fulde ordlyd af det stillede forslag, som nu kan vedtages/forkastes uden hensyntagen til de fremmødtes antal.

Ved evt. beslutning om FC Nakskovs Forældre- & Støtteforenings opløsning tager generalforsamlingen stilling til en evt.formues anvendelse. Dog kan formuen ikke tilgå enkeltpersoner eller medlemmer, med skal anvendes til almenvelgørende formål for FC Nakskovs ungdomsafdeling.

 

Vedtaget på den årlige generalforsamling 5/2 2020

På bestyrelsens vegne

Inger M. Thomsen, formd.